Bộ môn Xác suất - thống kê

Giới thiệu chung

Trưởng đơn vị: 
Phó Trưởng đơn vị: 
Số lượng cán bộ: 
11
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
2
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
8
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Một số chủ đề trong Giải tích ngẫu nhiên bao gồm Lý thuyết toán tử, (ánh xạ) ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên và Nửa nhóm ngẫu nhiên
  2. Các định lý giới hạn cho trường ngẫu nhiên đa chỉ số
  3. Quá trình ngẫu nhiên phân nhánh
  4. Thống kê Bayes và thiết kế thí nghiệm
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: