Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Toán sinh thái và Môi trường

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Tống Thành Trung 2011 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TS Nguyễn Hữu Dư, TS. Trịnh Tuấn Anh Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của động học các quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân
Nguyễn Thành Chung 2010 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn Sự tồn tại nghiệm yếu của một lớp phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính với hệ số không trơn trong Rn
Đặng Anh Tuấn 2007 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TSKH. Nguyễn Minh Chương, PGS. TS. Hà Tiến Ngoạn Bài toán biên giả vi phân trong không gian Hl,p (p≠2)
Nguyễn Minh Mẫn 2003 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS. TS Nguyễn Thế Hoàn Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của nghiệm của phương trình vi phân hàm dạng trung tính
Lê Hồng Lan 1999 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Trần Văn Nhung Một số vấn đề về lý thuyết định tính các phương trình vi phân và ứng dụng
Trịnh Tuấn Anh 1998 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Trần Văn Nhung Sự ổn định của phương trình vi phân trong một số mô hình sinh thái học quần thể
Tôn Quốc Bình 1989 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS. TSKH. Hoàng Hữu Đường, GS.TSKH. Trần Văn Nhung Một số vấn đề trong lý thuyết mở rộng hệ động lực
Nguyễn Đăng Tuấn 1988 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS.TS. Nguyễn Thủy Thanh Tính giải được của một số phương trình chứa dịch chuyển
Hoàng Hữu Đường 1982 Tiến sĩ Khoa học Phương trình vi phân và tích phân Bảo vệ đặc cách Lý thuyết vectơ đặc trưng và ứng dụng để nghiên cứu sự ổn định nghiệm của các hệ phương trình vi phân
Hoàng Hữu Đường 1973 Tiến sĩ Phương trình vi phân và tích phân Bảo vệ đặc cách