Danh sách đề tài

Ngày bắt đầu Tiêu đề Thành viên Trạng thái
101.03-2014.58 Tháng 3, 2015 Lý thuyết định tính của phương trình vi-sai phân và các áp dụng Nguyễn Hữu Dư Chưa nghiệm thu
101.02-2011.21 Tháng 6, 2012 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
BĐKH-01 Tháng 1, 2012 Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam - Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình Kakushin Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
101.02.63.09 Tháng 3, 2009 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
QGTĐ.08.02 Tháng 2, 2008 Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và ứng dụng Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu