Danh sách cán bộ

Nguyễn Hữu Dư Trưởng Bộ môn
Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Nguyễn Trọng Hiếu Tiến sĩ
Lê Huy Tiễn Tiến sĩ
Lê Đình Định Tiến sĩ
Đỗ Hồng Nhung Thạc sĩ
Trịnh Hoàng Dũng Cử nhân