Tổ chức

Ban Lãnh đạo Khoa

 • Trưởng Khoa:
 • Phó Trưởng Khoa (Phụ trách): TS. Trần Mạnh Cường - Phụ trách đào tạo đại học, công tác sinh viên, thi đua - khen thưởng
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Huy Chuẩn - Phụ trách khoa học công nghệ, đào tạo tiến sĩ và chương trình cử nhân khoa học tài năng và chương trình tiên tiến
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền - Phụ trách đào tạo thạc sĩ, các chương trình đào tạo đại học và sau đại học liên ngành Tin học
 • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Phó Đức Tài - Phụ trách Hợp tác - Phát triển; Kiểm định chất lượng

Văn phòng Khoa:

Các bộ môn

 1. Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô
 2. Bộ môn Giải tích
 3. Bộ môn Toán học Tính toán và Toán Ứng dụng
 4. Bộ môn Toán Sinh thái và Môi trường
 5. Bộ môn Xác suất - Thống kê
 6. Bộ môn Cơ học
 7. Bộ môn Tin học
 8. Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu