Tổ chức

Ban Lãnh đạo Khoa

 • Trưởng Khoa: PGS.TS. Phó Đức Tài - Phụ trách chung; Tổ chức cán bộ, Tài chính, Cơ sở vật chất 
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Huy Chuẩn - Phụ trách đào tạo sau đại học; Chương trình cử nhân khoa học tài năng
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Đỗ Thanh Hà - Phụ trách đào tạo đại học; Công tác sinh viên; Truyền thông; Hợp tác - Phát triển với doanh nghiệp
 • Phó Trưởng Khoa: TS, Phạm Trọng Tiến - Phụ trách Khoa học công nghệ; Hợp tác - Phát triển về KHCN; Kiểm định chất lượng

Văn phòng Khoa:

Các bộ môn và phòng thí nghiệm

 1. Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô
 2. Bộ môn Giải tích
 3. Bộ môn Toán học Tính toán và Toán Ứng dụng
 4. Bộ môn Phương trình vi phân và Hệ động lực
 5. Bộ môn Xác suất - Thống kê
 6. Bộ môn Cơ học
 7. Bộ môn Tin học
 8. Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu