Danh sách cán bộ

Phạm Kỳ Anh Chủ nhiệm Bộ môn
Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Giải gần đúng bài toán biên cho phương trình vi phân, Bài toán đặt không chỉnh, Tối ưu và tính toán khoa học
Nguyễn Trung Hiếu Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Tiến sĩ
Vũ Hoàng Linh Phó giáo sư, Tiến sĩ Khoa học
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân và phương trình vi phân đại số, Giải tích số và Tính toán khoa học
Phạm Trọng Quát Phó giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Điển Phó giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Nam Dũng Tiến sĩ
Tối ưu tổ hợp
Nguyễn Ngọc Phan Tiến sĩ
Wavelet theory, Harmonic Analysis
Phạm Thị Linh Thạc sĩ
Đỗ Văn Tiệp Thạc sĩ
Ngô Thị Thương Cử nhân