Seminar

Tin tức chung     |     Tin tức sinh viên     |     Seminar

Tất cả

Seminar Bài giảng Khoa
Thời gian: T6, 10/06/2016 - 09:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: GS. Duong Xuan Thinh (Macquarie University, Australia)
Tên báo cáo: Some recent progress on boundedness of singular integrals with nonsmooth kernels and function spaces associated to operators

Abstract: In this talk, we present a number of recent progress on the study of boundedness of singular integrals with non-smooth kernels, i.e.


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz
Thời gian: T5, 02/06/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 409 T3
Người báo cáo: GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
Tên báo cáo: On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz
Thời gian: T3, 31/05/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 409 T3
Người báo cáo: GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
Tên báo cáo: On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:


Seminar Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz
Thời gian: T6, 27/05/2016 - 14:30
Địa điểm: Phòng 409 T3
Người báo cáo: GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
Tên báo cáo: On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:


Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
Thời gian: T6, 27/05/2016 - 10:00
Địa điểm: Phòng 502, nhà T5
Người báo cáo: GS. TSKH. Hồ Tú Bảo (JAIST, Nhật Bản)
Tên báo cáo: Khoa học dữ liệu và mối quan hệ với thống kê, máy học và khai phá dữ liệu

Tóm tắt: