Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên

Mã đề tài:
TN-12-01
Tiêu đề: Một số vấn đề ổn định của panel trụ không hoàn hảo có cơ tính biến thiên
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2012
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Chủ trì
Thành viên
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: