Giải tích thô và Tính toán khoa học

Mã đề tài:
101.02-2011.45
Tiêu đề: Giải tích thô và Tính toán khoa học
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 6, 2012
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Hoàng Nam Dũng Thành viên
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: