Nghiên cứu xây dựng một công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản tiếng Việt

Mã đề tài:
TN-14-04
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng một công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản tiếng Việt
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2014
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Việt Hùng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: