Phương pháp hàm ứng suất để phân tích ổn định phi tuyến của kết cấu FGM có gân gia cường dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất

Mã đề tài:
TN-15-03
Tiêu đề: Phương pháp hàm ứng suất để phân tích ổn định phi tuyến của kết cấu FGM có gân gia cường dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Thị Nga Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: