Xây dựng thiết kế sàng lọc hỗn hợp từ thiết kế sàng lọc xác định

Mã đề tài:
TN-15-02
Tiêu đề: Xây dựng thiết kế sàng lọc hỗn hợp từ thiết kế sàng lọc xác định
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Phạm Đình Tùng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: