Toán tử đạo hàm và toán tử tích phân trong không gian có trọng các hàm chỉnh hình

Mã đề tài:
TN-15-01
Tiêu đề: Toán tử đạo hàm và toán tử tích phân trong không gian có trọng các hàm chỉnh hình
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Phạm Trọng Tiến Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: