Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng

Mã đề tài:
TN-14-03
Tiêu đề: Bảng băm phân tán và định tuyến trên mạng ngang hàng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2014
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: