Cấu trúc đại số khoảng cho mô hình đồ thị gắn thời gian

Mã đề tài:
TN-13-02
Tiêu đề: Cấu trúc đại số khoảng cho mô hình đồ thị gắn thời gian
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 7, 2013
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: