Luật số lớn cho trường các hiệu martingale trong không gian Banach

Mã đề tài:
TN-13-01
Tiêu đề: Luật số lớn cho trường các hiệu martingale trong không gian Banach
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 7, 2013
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Tạ Công Sơn Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: