Mô hình vật dữ - con mồi ngẫu nhiên vớihàm đáp ứng Beddington -DeAngelis

Mã đề tài:
TN-11-02
Tiêu đề: Mô hình vật dữ - con mồi ngẫu nhiên vớihàm đáp ứng Beddington -DeAngelis
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2011
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: