Về tính chất bóng của hệ động lực

Mã đề tài:
TN-11-01
Tiêu đề: Về tính chất bóng của hệ động lực
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2011
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Lê Huy Tiễn Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: