Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn

Mã đề tài:
QG.15.04
Tiêu đề: Các mô hình xác suất phân tích ngữ nghĩa ẩn trong các tập dữ liệu lớn
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Hồng Phương Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: