Hệ động lực rừng với điều kiện biên hỗn hợp

Mã đề tài:
QG.15.03
Tiêu đề: Hệ động lực rừng với điều kiện biên hỗn hợp
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Huy Chuẩn Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: