Phát triển gói lệnh tính toán trên hệ đại số máy tính Sage trong lý thuyết toán tử Steenrod và đường cong elliptic

Mã đề tài:
QG.15.02
Tiêu đề: Phát triển gói lệnh tính toán trên hệ đại số máy tính Sage trong lý thuyết toán tử Steenrod và đường cong elliptic
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Phó Đức Tài Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: