Một số tính chất tô pô của hệ động lực

Mã đề tài:
QG.15.01
Tiêu đề: Một số tính chất tô pô của hệ động lực
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Huy Tiễn Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: