Thác triển toán tử ngẫu nhiên

Mã đề tài:
QG.14.12
Tiêu đề: Thác triển toán tử ngẫu nhiên
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2014
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Thịnh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: