Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach

Mã đề tài:
QG.13.02
Tiêu đề: Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2013
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: