Một số vấn đề về xây dựng các không gian Lp trong đại số toán tử, xác suất không giao hoán và một số ứng dụng

Mã đề tài:
QG.10.03
Tiêu đề: Một số vấn đề về xây dựng các không gian Lp trong đại số toán tử, xác suất không giao hoán và một số ứng dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2010
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Phan Viết Thư Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: