Một số vấn đề hiện đại trong điều khiển tương tranh và ứng dụng

Mã đề tài:
QG.09.01
Tiêu đề: Một số vấn đề hiện đại trong điều khiển tương tranh và ứng dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 4, 2009
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: