Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp

Mã đề tài:
107.02-2014.04
Tiêu đề: Sóng mặt Rayleigh và sóng một thành phần trong môn trường phân lớp
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2016
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Phạm Chí Vĩnh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: