Dạng đại số của giả thiết về các lớp cầu

Mã đề tài:
101.04-2014.19
Tiêu đề: Dạng đại số của giả thiết về các lớp cầu
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Việt Hưng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: