Lý thuyết định tính của phương trình vi-sai phân và các áp dụng

Mã đề tài:
101.03-2014.58
Tiêu đề: Lý thuyết định tính của phương trình vi-sai phân và các áp dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Dư Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: