Giải tích trên đa tạp và tính liên thông tại vô hạn của các đa tạp con dìm

Mã đề tài:
101.02-2014.49
Tiêu đề: Giải tích trên đa tạp và tính liên thông tại vô hạn của các đa tạp con dìm
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2015
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Thạc Dũng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: