Giải tích Ngẫu nhiên và Ứng dụng

Mã đề tài:
101.03-2010.06
Tiêu đề: Giải tích Ngẫu nhiên và Ứng dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2010
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: