Sóng trong các môi trường đàn hồi

Mã đề tài:
107.02-2010.07
Tiêu đề: Sóng trong các môi trường đàn hồi
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2010
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Phạm Chí Vĩnh Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: