Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng

Mã đề tài:
101.02.65.09
Tiêu đề: Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2009
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: