Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân

Mã đề tài:
101.01.51.09
Tiêu đề: Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2009
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Việt Hưng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: