Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính

Mã đề tài:
101.01.46.09
Tiêu đề: Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2009
Số tháng thực hiện:
36
Thành viên trong Khoa
Thành viên là người ngoài khoa:
PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: