Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường

Mã đề tài:
107.02-2013.02
Tiêu đề: Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2014
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Đào Văn Dũng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: