Bài toán động trong môi trường phân lớp

Mã đề tài:
107.02-2012.09
Tiêu đề: Bài toán động trong môi trường phân lớp
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 3, 2013
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Trần Thanh Tuấn Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: