Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân

Mã đề tài:
101.01-2011.06
Tiêu đề: Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 6, 2012
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Việt Hưng Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: