Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam - Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình Kakushin

Mã đề tài:
BĐKH-01
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) cho khu vực Việt Nam - Biển Đông sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong chương trình Kakushin
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2012
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Nguyễn Hữu Dư Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:

Đề tài chương trình biến đổi khí hậu - Bộ TN&MT

Mô tả chi tiết: