Dáng điệu của các đạo hàm và nguyên hàm của hàm khả vi vô hạn

Mã đề tài:
QG.16.08
Tiêu đề: Dáng điệu của các đạo hàm và nguyên hàm của hàm khả vi vô hạn
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2016
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: