Một số vấn đề liên quan đến giả thuyết hàm tử của Langlands

Mã đề tài:
QG.19.06
Tiêu đề: Một số vấn đề liên quan đến giả thuyết hàm tử của Langlands
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2019
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Chủ trì
Thành viên
Thành viên
Thành viên là người ngoài khoa:
CN. Nguyễn Thị Thu Hà
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: