Các định lý giới hạn cho trường các biến ngẫu nhiên

Mã đề tài:
QG.16.09
Tiêu đề: Các định lý giới hạn cho trường các biến ngẫu nhiên
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2016
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Chủ trì
Thành viên
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: