Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong một số môi trường phức tạp

Mã đề tài:
107.02-2019.06
Tiêu đề: Tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong một số môi trường phức tạp
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 9, 2019
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Chưa nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: