Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ

Mã đề tài:
TN 17.01
Tiêu đề: Phân tích tính ổn định của các phương trình vi phân đại số có trễ
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 7, 2017
Số tháng thực hiện:
12
Thành viên trong Khoa
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: