Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic

Mã đề tài:
QG.16.06
Tiêu đề: Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic
Cấp đề tài:
Ngày bắt đầu:
Tháng 1, 2016
Số tháng thực hiện:
24
Thành viên trong Khoa
Lê Quý Thường Chủ trì
Tình trạng đề tài:
Đã nghiệm thu
Tóm tắt đề tài:
Mô tả chi tiết: