Võ Thị Như Quỳnh

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Toán tử squaring trong nghiên cứu đối đồng điều của đại số Steenrod và đồng cấu Lannes-Zarati
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Năm bảo vệ: 
2010
Bậc đào tạo: