Trịnh Viết Dược

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Đa tạp tích phân và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy, PGS. TS. Đặng Đình Châu
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: