Trần Đình Tướng

Tiếng Việt
Tên đề tài: 
Dáng điệu tiệm cận của một số mô hình quần thể trong hệ sinh thái với môi trường ngẫu nhiên
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, TS. Nguyễn Thanh Diệu
Năm bắt đầu: 
2015
Bậc đào tạo: