Tống Thành Trung

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Tên đề tài: 
Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của động học các quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TS Nguyễn Hữu Dư, TS. Trịnh Tuấn Anh
Năm bảo vệ: 
2011
Bậc đào tạo: