Phan Hoàng Chơn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Sài Gòn
Tên đề tài: 
Một số vấn đề về đại số Steenrod
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS. Lê Minh Hà GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng
Năm bảo vệ: 
2012
Bậc đào tạo: